^ TOP BACK

REGULAMIN MOTOCYKLOWEGO RAJDU MAZURSKIEGO

Cel imprezy i opis rajdu
Zasadniczym celem Rajdu jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz:

- upowszechnianie bezpiecznego sportu motorowego

- propagowanie rekreacji rodzinnej

- doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach

- aktywne spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz logiczno zabawowe rozwiązywanie zadanych przez organizatora zadań

- doskonalenie techniki jazdy na drogach asfaltowych ogólnego zastosowania tj. na drogach powiatowych, krajowych, gminnych itp.

Organizator
Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych Barcin ul. Polna 8/1 88-190

Termin i miejsce
Motocyklowy Rajd Mazurski zostanie zorganizowany w okolicach Giżycka w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego – www.rajdmazurski.com.pl. Liczba uczestników jest ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenia 300 uczestników na trasę.

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie i powstaną z winy Uczestnika Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich powodu , na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy). Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. Rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Mazurskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu Mazurskiego, który odbędzie się 15.09.2018r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
Oświadczam, że ukończyłam/em 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic lub opiekun prawny.
Zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu „niezbędnika” uczestnika Rajdu do założenia kamizelki odblaskowej i identyfikatora.
Przyjmuję do wiadomości, że w Rajdzie może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy i sprawny motocykl i będzie się znajdował na liście uczestników umieszczonej na stronie RAJDU MAZURSKIEGO oraz że uczestnik zobowiązany jest do posiadania: dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, aktualnego OC i prawa jazdy.

Wpisowe
Wysokość wpisowego dokładnie określi zakładka "wpisowe"

Opłatę startową należy przesłać na konto TIRIS

Bank BNP Paribas S.A.

nr konta 68 2030 0045 1110 0000 0414 5340

z dopiskiem I MRM

Warunki uczestnictwa
Rajd Mazurski jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

dokona rejestracji w sposób określony w pkt IV,
b) dokona opłaty startowej,
c) posiada aktualne OC, dowód rejestracyjny motocykla z aktualnymi badaniami technicznymi oraz prawo jazdy,
Sposób przeprowadzenia Rajdu
Forma imprezy
– rajd szosowy na zasadach fair play, każdy zawodnik otrzymuje mapkę trasy wg której musi dotrzeć do mety, mottem przewodnim jest dobra zabawa i promocja regionu.

- start indywidualny ze wspólnego miejsca dla uczestników: CEN WYDMINY

- meta wspólna w CEN WYDMINY

- trasa szosowa biegnie przez gminy: Kruklanki, Wydminy, Giżycko, Pozezdrze, Węgorzewo.

Ruch drogowy Rajdu będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora zabezpieczą włączanie się do ruchu. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i kultury jazdy. RAJD MAZURSKI to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Godzinowy plan imprezy.
Harmonogram Rajdu:
1. 06.00-06.30 Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej Rajdu
2. 06.30 Otwarcie Biura Rajdu – parking CEN WYDMINY
3. 08.00-11.00 Start: wyjazd uczestników na trasę Rajdu
4. 12.00-15.00 Meta: powrót uczestników z trasy Rajdu
5. 15.00-17.00 Podliczanie wyników
6. 18.00-18.30 Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
7. 19.00 Zakończenie Rajdu Mazurskiego

IX. Nagrody i świadczenia Organizatora

1. Nagrody.

Na rajdzie Mazurskim 5 najlepszych uczestników otrzyma puchary i skromne nagrody.

2. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- mapę trasy

- kamizelkę odblaskową w kolorze żółtym

- identyfikator + smycz

- talon na posiłek

- koszulkę z logo rajdu

- naklejkę okolicznościową

Zabezpieczenie trasy
W newralgicznych miejscach trasa będzie odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przy użyciu taśmy, odcinki kluczowe będą zabezpieczone oznakowanymi porządkowymi, którzy odpowiedzialni będą za przestrzeganie bezpieczeństwa i regulaminu Rajdu. O imprezie zostaną powiadomione odpowiednie organy, które dodatkowo zabezpieczą przebieg Rajdu. Zostanie zapewniona obsługa medyczna. Adres szpitala: "Szpital Giżycki" Sp. z o.o.    11-500 Giżycko   ul. Warszawska 41 , tel. 87 429 - 66 66

Postanowienia końcowe.
Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą posiadać polisę OC pojazdu oraz zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.
ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGINIONE PRZED , W TRAKCIE I PO RAJDZIE!

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI POWSTAŁE PRZED , W TRAKCIE I PO RAJDZIE!
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Każdy uczestnik ma obowiązek założyć kamizelkę odblaskową w kolorze żółtym oraz identyfikator.
W przypadku drastycznego załamania pogody na stronie zostanie umieszczona informacja o zmianie terminu Rajdu.
Wszyscy uczestnicy Rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Uczestnik startujący w Rajdzie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Rajdu Mazurskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KOMITET ORGANIZACYJNY